misir.turlari.co


Bilinmesi Gerekenler

 Baþkent: Kahire
 Resmi Dili: Arapça
 Para Birimi: Mýsýr Poundu
 Nüfusu: 77.420.000
 Telefon Kodu: +20
 Ýklim: Çöl
 Saat Farký: Yok
 Trafik Akýþý: Sað
 Vize: Gerekli

Mýsýr


Afrika kýtasýnýn kuzeydoðusunda yeralýr.Batýda Libya,güneyde Sudan,kuzeyde Filistin ve Ýsrail ile komþudur.Tüm dünyada ezeli ve ebedi ülke olarak nitelendirilen Mýsýr, geçmiþin en büyüleyici yüzünün modern dünyanýn yeni yüzüyle buluþmasýnýn çarpýcý halidir. 5.000 yýla dayanan geçmiþi ile özellikle firavunlarýn hükümdarlýðýnda geçen dönemde; dünya çapýnda yaþanan mitolojiye, sanata ve bilime önemli katkýlarda bulunan bir ülkedir.

Devamý >FOTO GALERÝ
| VÝDEO GALERÝ

Müþteri Görüþleri

deneme yazisi deneme yazisi deneme yazisi deneme yazisi deneme yazisi

Ali veli