Sham Tsung Educational Services²`±R±Ð¨|ªA°È

 58 Tai Po Road, Kowloon, HONG KONG ­»´ä¤EÀs¤j®H¹D¤­¤Q¤K¸¹

 Tel¹q¸Ü¡G(852)27881383    Fax¶Ç¯u¡G(852)27777256

 Home PageÀô²yºô§}¡G/221.126.235.7

 Email¹q¤l¶l¥ó¡G[email protected]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¡@

2018-2019¦~«× 


7154079441 5043380963
215-204-5133 1819¦~«×¡u¶g¥½­^»y¥[ ªo¯¸ ¡v¤Î¡u´¶³q¸Ü¥Í¬¡§{ ¡v³ø¦W¤èªk

1819¡u¤p¤p²´·ú¡E¸t½ÏÀç¡v

(508) 412-183218-19¦~«×¸t½Ï¬¡°Ê¤§¡uºë±mÄ}¯É¼Ö¸t½Ï¡v(¤p¤@¦Ü¤p¤T¾Ç¥Í¾A¥Î ¾Ç¥Í¾A¥Î )

forepiece18-19¦~«×¸t½Ï¬¡°Ê¤§¡uºë±mÄ}¯É¼Ö¸t½Ï¡v(¤p¥|¦Ü¤p¤»¾Ç¥Í¾A¥Î ¾Ç¥Í¾A¥Î )

¸t½Ï¸`¬¡°Ê³ø¦Wªí®æ®Õ¥~¥Í¾A¥Î

2816595248