Zdj?e: operatorka Zdj?e: telefax
O firmie Oferta 602-492-9667 Kontakt
partnerzy

Informacje o firmieTELMAR Systemy Telekomunikacyjne to uznana firma z d³ugoletnim do¶wiadczeniem. Nasz± dzia³alno¶æ oraz powierzone nam zadania z zakresu telekomunikacji realizujemy ju¿ od 1997 roku.

Specjalizujemy siê w dostarczaniu kompleksowych i optymalnych rozwi±zañ telekomunikacyjnych dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw. Nasze rozwi±zania oparte s± na nowoczesnych cyfrowych centralach telefonicznych PABX - ISDN dostêpnych w szerokim zakresie pojemno¶ci.

Wykonujemy instalacje sieci telefonicznych i teleinformatycznych stosuj±c najwy¿szej jako¶ci sprzêt firm: AMP, KRONE, Tyco i innych. Zapewniamy autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanych przez nas urz±dzeñ i us³ug.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych i do¶wiadczonych pracowników, którzy systematycznie uczestnicz±c w cyklach specjalistycznych szkoleñ i egzaminów, stale zwiêkszaj± posiadane umiejêtno¶ci i na bie¿±co aktualizuj± wiedzê o nowych rozwi±zaniach w telekomunikacji.

Posiadamy aktualne autoryzacje i certyfikaty wydane przez naszych Partnerów oraz uprawnienia Telekomunikacyjne wydane przez Pañstwow± Inspekcjê Telekomunikacyjn± i Pocztow±.

Dostarczane przez nas rozwi±zania poprawiaj± wydajno¶æ pracy i komunikacji z klientami, zapewniaj± profesjonalny i stabilny system ³±czno¶ci, pozwalaj± obni¿yæ koszty po³±czeñ, a przede wszystkim daj± mo¿liwo¶æ korzystania z nowoczesnych funkcji i udogodnieñ obecnie stosowanych w telekomunikacji.

Nasze do¶wiadczenie i wysoka jako¶æ zrealizowanych przez nas inwestycji zosta³a doceniona i poparta listami referencyjnymi.


815-361-0567

Platan

(832) 791-5196

Polycom

Plantronics

Jabra

Sennheiser

Copyright by Telmar 2004-2008