STRONA G£ÓWNA DELEGATURA PZD (513) 858-3707 (662) 545-4165 (978) 968-8468 OŒRODEK FINANSOWO- KSIÊGOWY GALERIA ZDJÊÆ PORADY 5862399573 JAK ZOSTAÆ DZIA£KOWCEM (970) 459-2525 ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD (918) 654-4548 BROSZURY (724) 243-6791 NASZE OGRODY – ZDJÊCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU outbounds Z PO¯Ó£K£YCH STRON 6177179324 BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

PZD Delegatura w Gliwicach - Strona G³ówna

WITAJ INTERNAUTO NA OFICJALNEJ STRONIE DELEGATURY POLSKIEGO ZWI¥ZKU DZIA£KOWCÓW W GLIWICACH

„Szanowni Pañstwo,
Gliwice to miasto o bogatej, ponad 760-letniej historii, le¿¹ce na skrzy¿owaniu wa¿nych, europejskich szlaków komunikacyjnych. To prê¿ny oœrodek gospodarczy, handlowy oraz naukowy, gdzie w ostatnich latach szczególnie dynamicznie rozwijaj¹ siê firmy z bran¿y nowoczesnych technologii. Mo¿emy pochwaliæ siê zabytkowym centrum miasta, w którym zachowa³ siê œredniowieczny uk³ad ulic Starówki i urokliwy Rynek. To w Gliwicach tradycja, wielokulturowe dziedzictwo oraz nauka i pionierskie rozwi¹zania hi-tech ³¹cz¹ siê, tworz¹c jedyny w swoim rodzaju klimat atrakcyjnego miejsca do ¿ycia. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Gliwic.
Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice”

Gliwice po³o¿one s¹ w po³udniowo-zachodniej Polsce, w zachodniej czêœci województwa œl¹skiego, nad rzek¹ K³odnic¹. Licz¹ ponad 190 tys. mieszkañców, zajmuj¹ ok. 134,2 km2 powierzchni. Jako jedno z czternastu miast wchodz¹ w sk³ad Metropolii Silesia, najwiêkszego organizmu wielkomiejskiego w tej czêœci Europy.

Akademicki charakter miasta to zas³uga Politechniki Œl¹skiej, jednej z najwiêkszych w Polsce uczelni technicznych, Gliwickiej Wy¿szej Szko³y Przedsiêbiorczoœci oferuj¹cej kszta³cenie na kierunkach ekonomiczno-humanistycznymi oraz Kolegium Jêzykowe Politechniki Œl¹skiej.

W Gliwicach istniej¹ tak¿e placówki Polskiej Akademii Nauk: Instytut In¿ynierii Chemicznej, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej oraz Centrum Materia³ów Polimerowych.

W Gliwicach znajduje siê najwiêksza z czterech podstref Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podstrefa gliwicka obejmuje tereny o ³¹cznej powierzchni 981 ha, z czego na 378 ha na obszarze miasta. Swoje fabryki zlokalizowali tutaj przedstawiciele m.in. przemys³u motoryzacyjnego, chemicznego i logistyki.

Do dyspozycji goœci i mieszkañców jest Gliwicki Teatr Muzyczny, a tak¿e kina, galerie, kluby, najstarsze na Œl¹sku Muzeum oraz Ruiny Teatru Miejskiego, obecnie rewitalizowane, zapewniaj¹ce niepowtarzalny klimat prezentowanym przedsiêwziêciom artystycznym.

Symbolem miasta jest Radiostacja Gliwicka, 111-metrowa wie¿a, wokó³ której zaaran¿owano doskona³e miejsce rekreacji. Wieczorem mo¿na podziwiaæ wspania³¹ iluminacjê.

Zbudowana z drewna modrzewiowego w roku 1935. To najwy¿sza tego typu konstrukcja drewniana w Europie (wysokoœæ 111 m). W 1939 r. sta³a siê miejscem prowokacji gliwickiej, która da³a pocz¹tek II wojnie œwiatowej. Obecnie jest to oddzia³ Muzeum z wystaw¹ zabytkowych nadajników radiowych i sprzêtu telekomunikacyjnego.

Dziêki staraniom w³adz samorz¹dowych na terenie Gliwic zlokalizowano a¿ dwie autostrady - A1 i A4. Przecinaj¹ siê na wêŸle "Gliwice-Soœnica", gdzie otwarto najwiêksze skrzy¿owanie autostradowe w Polsce. Autostrady tworz¹ obwodnicowy pierœcieñ wokó³ miasta ("jedynka, czwórka" i tzw. "stara autostrada”, czyli DK 88).

W po³udniowej czêœci Gliwic (2 km od centrum) znajduje siê lotnisko sportowe, obs³uguj¹ce lekkie samoloty pasa¿erskie, a w odleg³oœci 43 km od miasta le¿y Miêdzynarodowy Port Lotniczy Katowice.

Swym mieszkañcom i odwiedzaj¹cym miasto goœciom Gliwice zapewniaj¹ bogat¹ ofertê rekreacyjn¹ i kulturaln¹. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ liczne tereny zielone oraz odnowiona Palmiarnia Miejska. W 4 pawilonach Palmiarni zgromadzono ponad 5600 roœlin, z których najstarsze maj¹ ponad 100 lat.

To oaza zieleni w centrum miasta. Jest trzecim, co do wielkoœci obiektem tego rodzaju w Polsce. Powsta³a jeszcze w XIX wieku Palmiarnia liczy obecnie ponad 6000 okazów flory i fauny. Mo¿na w niej podziwiaæ roœliny cytrusowe, przyprawowe (pieprz, cynamon, kardamon) oraz egzotyczne palmy i kaktusy, pochodz¹ce z Australii, Afryki i obu Ameryk.

W pawilonie akwarystycznym w Palmiarni Miejskiej w tematycznych akwariach mo¿na zobaczyæ kilkadziesi¹t gatunków ryb. Najwiêkszy zbiornik prezentuje ryby dorzecza Amazonki (60 tys. litrów). Zwiedzaj¹cy zobacz¹ tu egzotyczne arapaimy, p³aszczki s³odkowodne, roœlino¿erne piranie pacu czy suma czerwono p³etwego. W zbiorniku prezentuj¹cym ryby rzek polskich mo¿na zobaczyæ m.in. pstr¹gi, miêtusy, okonie i karasie. W kolejnym akwarium znajdziemy wiele popularnych gatunków ryb rzek po³udniowowschodniej Azji, a w ostatnim wiernie odwzorowano warunki panuj¹ce w afrykañskim jeziorze Tanganika.

Zieleñ to nie tylko parki, skwery, ale przede wszystkim Ogrody.

W Gliwicach jest 64 Ogrody zrzeszone w Polskim Zwi¹zku Dzia³kowców. Natomiast w rejonie dzia³ania Delegatury PZD jest dodatkowo 22 ogrody:

Knurów 10
Pyskowice 8
Toszek 2
Ziemiêcice 1
Giera³towice 1
Razem 86 Ogrodów
(a.j.)

WSKAZÓWKA: „KLIKNIJ” W INTERESUJ¥CY CIÊ TYTU£ Z LEWEJ STRONY EKRANU.


Dzisiejszego dnia stronê odwiedzi³o » » » 18
W tym tygodniu stronê odwiedzi³o » » » 18
W tym miesi¹cu stronê odwiedzi³o » » » 5278
W tym roku stronê odwiedzi³o » » » 116548
Od pocz¹tku stronê odwiedzi³o » » » 823049
 
Rekordowo odwiedzi³o nas 2142 Internautów w dniu 2018.05.15